De onderbouw.

In de groepen 1/2 werken we met de methode Piramide. Binnen de methode komen er verschillende thema’s aan bod die aansluiten bij de belevingswereld van kleuters. Met het thema als leidraad doen de kinderen door spelen, spel, taken, zingen, voorlezen, bewegen en interactie nieuwe vaardigheden en kennis op.

Ouders zijn van harte welkom tijdens de optredens van de kleuters die een aantal maal per jaar plaatsvinden.

Vlak voor de kerstvakantie houden wij een kerstdiner in de klas en komen alle kinderen in het donker naar school om gezellig te eten. Tijdens de Nationale Voorleesdagen ontbijten wij in de groep en in april doen wij mee aan de Koningsspelen.

Soms maken we een uitstapje buiten de school, zo gaan we naar de bibliotheek, de schooltuinen en natuurlijk op schoolreisje.

Kortom er is veel te beleven! 


Onderwijskundige principes 

In de onderbouw spelen en werken de kleuters in hoeken, in groepjes , individueel of klassikaal  aan een opdracht of een activiteit.

Er wordt gewerkt met de VVE methode Piramide. Gedurende het  schooljaar staan er  verschillende thema’s centraal staan. Een thema duurt ongeveer 3 weken.

Binnen ons aanbod  is veel aandacht voor de:

  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Motorische ontwikkeling
  • Kunstzinnige ontwikkeling
  • Ontwikkeling van waarneming
  • Denkontwikkeling en ontwikkeling van het rekenen
  • Taalontwikkeling en ontwikkeling van lezen en schrijven
  • Oriëntatie op ruimte, tijd en wereldverkenning.

Naast de methode Piramide volgen wij de leerlijnen van de rekenmethode Rekenplein  en  de taalmethode Fonemisch bewustzijn. We bieden de lessen uit deze methodes aan, aan de hand van de SLO (Stichting Leerplan Ontwikkeling) leerdoelen. De leerlingen worden gevolgd a.d.h.v. het Digikeuzebord. Hierin staat het aanbod van de SLO doelen verwerkt.

 

 

Zelfstandig werken

In de kleutergroepen wordt elke ochtend gestart met een inloop. De kinderen komen in de klas waar een werkopdracht of activiteit staat ingepland op het Digikeuzebord.  Tijdens het zelfstandig werken kunnen de ouders even meespelen met hun kind. Om 8.30 uur start de leerkracht met verschillende activiteiten tijdens het zelfstandig werken. Dit kan een kleine kringactiviteit zijn of een gerichte opdracht in een (thema)hoek. Na het zelfstandig werken wordt er een klassikale activiteit aangeboden in de kring. In de onderbouwgroepen wordt tijdens de klassikale activiteiten gewerkt met coöperatieve werkvormen. De kinderen doen korte opdrachten in tweetallen of in een klein groepje.

 

Taal

In de onderbouwgroepen is er veel aandacht voor de taalontwikkeling van de leerlingen. Er wordt veel gepraat en de leerlingen worden gestimuleerd om deel te nemen aan individuele of klassikale gesprekken. Er worden activiteiten aangeboden op het gebied van de auditieve waarneming.

Daarnaast is voorlezen  één van de belangrijkste activiteiten voor het ontwikkelen van kennis die nodig is om uiteindelijk succesvol te kunnen lezen met begrip. Het voorlezen vindt plaats op een interactieve wijze. Interactief voorlezen wil zeggen dat het voorlezen van het prentenboek wordt onderbroken door open vragen over het verhaal of over de plaatjes. De kinderen worden zo gestimuleerd om eigen ideeën naar voren te brengen, mee te denken en oplossingen te zoeken. Per thema staan twee prentenboeken centraal. Daarnaast worden er ook andere prentenboeken voorgelezen. Om de beginnende geletterdheid te stimuleren staan er bij elk thema 2 letters centraal. Ouders worden middels een ouderbrief geïnformeerd over het thema , het aanbod van de boeken en de letters.

 

 

Rekenen

Rekenen is naast lezen de belangrijkste vaardigheid die kinderen op de basisschool moeten ontwikkelen. In de onderbouw wordt  veel aandacht besteed aan:

  • getalbegrip,
  • meten
  •  

 

Dit is de basis voor het aanvankelijk rekenen.

 

Resultaten

De resultaten van de leerlingen worden gevolgd en genoteerd in het Digikeuzebord. Dit gebeurt dagelijks en op vaste momenten in het schooljaar. De voortgang van de leerlingen wordt besproken met de ouders. Dit gebeurt middels een voortgangsgesprek of een rapportgesprek.

 

 

VVE

De Beijumkorf is een school met een VVE (  Vroegtijdige Voorschoolse Educatie ) programma.

Er wordt samengewerkt met de peuterscholen en kinderopvang van COP Kidsfirst. Er vindt een warme overdracht plaats om zo vroegtijdig in te kunnen zetten op een goede taal en rekenontwikkeling. Er vindt extra ondersteuning plaats voor leerlingen die  een achterstand hebben op het gebied van taal en rekenen. Of voor leerlingen die uitvallen op een specifiek  taal of rekenonderdeel. Dit extra aanbod vindt plaats in de groepen ( extra instructie) en  buiten de groepen. De activiteiten worden gerealiseerd door de groepsleerkracht of door een tutorleerkracht.

 

Wij bieden het VVE Thuis programma aan middels 8 ouderbijeenkomsten. Ouders ontvangen VVE Thuis materiaal dat aansluit bij de thema’s die in de groepen worden aangeboden. De leerlingen kunnen zo ook thuis aan de slag met verschillende taal- en rekenopdrachten.