Rapporten

De Beijumkorf vindt het van belang dat u op de hoogte bent van de ontwikkelingen en leerprestaties van uw kind. De leerkracht verzamelt gedurende het jaar gegevens door middel van observatie en toetsing. Deze wordt verwerkt in het rapport.  U ontvangt  twee keer per jaar een schriftelijk rapport, met uitzondering van groep 1. Deze leerlingen ontvangen één keer per jaar een rapport.

Groep 8 volgt een aparte procedure. Deze wordt hieronder beschreven.

Voorafgaand aan de schriftelijke rapportage vinden er in groep 8 in januari/februari adviesgesprekken met betrekking tot verwijzing  Voorgezet Onderwijs plaats. 

Groepen 1 en 2

Wanneer leerlingen op school komen wennen vindt er een intakegesprek plaats tussen leerkracht en ouders. Zes weken nadat een 4-jarige op school gestart is vindt er een voortgangsgesprek plaats. 

In februari en juli volgen rapport- of voortgangsgesprekken voor alle leerlingen in groep 1 en 2. Ouders ontvangen het rapport tijdens het gesprek.

Groep 3 t/m 7

Tijdens het schooljaar vinden drie rapportagemomenten plaats. Het eerste moment in november is mondeling. Het accent tijdens dit gesprek ligt op het sociaal-emotioneel functioneren van uw kind.

In februari (voor de voorjaarsvakantie) en in juni/juli vinden de andere rapportagemomenten plaats.

In de groepen 3 t/m 7 wordt het schriftelijk rapport voorafgaand aan het rapportagemoment aan uw kind(eren) meegegeven. U ontvangt een uitnodiging voor het gesprek. De leerkracht geeft tijdens dit gesprek aanvullende informatie. U krijgt de gelegenheid tot het stellen van vragen.

Groep 8

Voorafgaand aan de schriftelijke rapportage vinden er in januari/februari adviesgesprekken met betrekking tot verwijzing Voorgezet Onderwijs plaats.